Redovni program

U našem se vrtiću provodi cjelodnevni 10-satni program za djecu od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu. Rad u odgojnim skupinama provodi se svakodnevno od ponedjeljka do petka u vremenu od  6.30 do 16.30 sati.

Humanističko – razvojna koncepcija temelj je odgojno – obrazovnog rada, što podrazumijeva poticanje cjelovitog razvoja djeteta, stvaranje prostorno-materijalnih, organizacijskih i vremenskih uvjeta koji će zadovoljavati potrebe, interese i mogućnosti svakog djeteta, stvaranje uvjeta koji omogućuju kvalitetan partnerski odnos s roditeljima, uvažavanje i prihvaćanje različitosti te stalno stručno usavršavanje svih stručnih djelatnika kao preduvjet kvalitetnog ostvarenja odgojno-obrazovne prakse. Za planiranje, provedbu odgojno – obrazovnog rada te osiguravanje kvalitete rada zaduženi su odgojitelji predškolske djece i stručni suradnici (pedagog, psiholog, defektolog – logoped i zdravstvena voditeljica). Rad temeljimo na postavkama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a primjenjujemo elemente poznatih programa kao što su Reggio pedagogija, Waldorfska pedagogija, Korak po korak. Polazeći od intresa djece u odgojnim skupinama provodimo različite projekte i veće sklopove aktivnosti koji podržavaju iskustveno učenje djeteta, a u čiju se realizaciju aktivno uključuju roditelji i brojni vanjski suradnici. Poštujući principe individualizacije i fleksibilnosti u bogatom, razvojno poticajnom okruženju, djeci svakodnevno omogućujemo stjecanje novih spoznaja prema slobodnom izboru vrste i trajanja aktivnosti u interakciji s ostalom djecom.

Cilj programa je cjelovit razvoj djeteta i njegovih kompetencija koji se temelji na shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića, prihvaćanju integrirane prirode njegovog učenja u organizaciji odgojno – obrazovnog procesa. Različiti segmenti tog procesa kao što su zaštita, njega, odgoj i obrazovanje, utkani su u sve segmente zajedničkog življenja djeteta s drugom djecom i odraslima u vrtiću.