Javna nabava

Registar ugovora jednostavne nabave sklopljenih u 2019. godini

Plan nabave za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave – 2019

I. Izmjene i dopune Plana nabave – 2019

Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2019.godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.

  Plan nabave za 2018. godinu.

Sprječavanje sukoba interesa