UPISI u pedagošku godinu 2022./2023.- OBAVIJEST

DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ – ROVIGNO –

GIARDINO D´INFANZIA NEVEN ROVINJ – ROVIGNO

KLASA: 601-01/22-07/03

URBROJ: 2171-19-06-22-7

Rovinj-Rovigno, 10. svibnja 2022. godine

O B A V I J E S T

O POSTUPKU I NAČINU UPISA DJECE U

Dječji vrtić Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno

 

Dana 12. svibnja 2022. biti će objavljen Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno u pedagošku godinu 2022./2023. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ustanove.

Ove godine će se po drugi puta provesti e-Upisi, a u sklopu Projekta „Informatizacija procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ čiji su nositelji Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva te Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Zahtjevi za upis predavati će se putem sustava e-Građani (https://gov.hr)  u razdoblju od 12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022. godine., a sukladno Uputama za korištenje sustava objavljenim na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Ustanove. (napomena: poveznica za pristup sustavu e-Upisi biti će aktivna tek od 12. svibnja 2022.)

Uz zahtjev za upis koji će se ispunjavati direktno kroz sustav e–Građani, potrebno će biti priložiti upisnu dokumentaciju, odnosno dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, a propisanu Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno, i to:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete – sustav preuzima samostalno iz matičnih podataka podnositelja zahtjeva i djeteta;
 • dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja/skrbnika – sustav preuzima samostalno iz matičnih podataka podnositelja zahtjeva i djeteta;
 • dokaz o statusu roditelja kao žrtve ili invalida Domovinskog rata – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • dokaz o zaposlenosti roditelja – elektronički zapis/potvrdu o podacima iz matične evidencije HZZMO-a o trenutačnoj zaposlenosti ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja ovog Natječaja – sustav preuzima samostalno iz matičnih podataka podnositelja zahtjeva
 • za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na ugovoru o radu – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • potvrdu fakulteta da je roditelj redovni student ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja natječaja – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • presliku rodnih listova ili izvoda iz matice rođenih za ostalu djecu iz obitelji s troje ili više djece – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da je samohrani roditelj te da sam skrbi o djetetu i ne prima novčanu pomoć od drugog roditelja ili drugi dokaz ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • za jedno roditeljsku obitelj presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb za dijete u udomiteljskoj obitelji ili uzeto na uzdržavanje – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • presliku rješenja o priznavanju doplatka za djecu za tekuću ili proteklu godinu – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo
 • liječničku dokumentaciju i/ili mišljenje/preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb u koliko postoje teški zdravstveni i/ili socijalni uvjeti u obitelji djeteta – potrebno pribaviti od nadležnog tijela i pohraniti u računalo

Kao što je naznačeno, neke od navedenih dokumenata, sustav će samostalno preuzeti iz  matičnih podataka podnositelja zahtjeva i djeteta, dok će preostale dokumente biti potrebno pribaviti od nadležnog tijela, iste pohraniti u računalo/mobilni telefon (skeniranjem/ fotografiranjem) te prilikom popunjavanja zahtjeva kroz sustav – učitavati na za to predviđena mjesta, ovisno gdje se određeni dokument traži (svi detalji navedeni su u Uputama za korištenje sustava).

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, ne budu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem sustava e-Građani, mogu se za predaju zahtjeva unutar roka upisa (uz prethodnu najavu), obratiti Službi administracije Ustanove na adresi Rovinj – Rovigno, Fontera 31, a sve informacije vezane za upis mogu se dobiti na telefon 052/811-217 svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

RAVNATELJICA

Sandra Orbanić, v.r.